Could you be the ONE??

Could you be the ONE??

This Facebook contest idea entices your customers to take photos of themselves interacting with your products/services or while they’re at one of your brick-and-mortar locations. It’s similar to #1, in that it creates a personal recommendation/testimonial for your...
Nájdite diamanty teraz!

Nájdite diamanty teraz!

Tento súťažný nápad na Facebooku láka vašich zákazníkov, aby urobili fotografie o sebe, ako komunikujú s vašimi produktmi / službami alebo keď sa nachádzajú na jednom z vašich miest na výrobu tehál. Je to podobné ako číslo 1 v tom, že vytvára osobné odporúčanie /...